Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

0

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Oomen Trading Europe BV gevestigd en kantoorhoudende te (4907 EW) Oosterhout aan de Werkmansbeemd 55 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij aangaan, alsmede op alle aanbiedingen die wij doen en op alle onderhandelingen die wij voeren voorafgaande aan een aanbieding.
 2. Op overeenkomsten met ons en aanbiedingen van ons kunnen ongeacht het moment van verwijzing geen andere algemene voorwaarden, zoals die van de koper, van toepassing zijn, tenzij wij als verkoper uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de koper verklaard hebben met toepasselijkheid van die andere algemene voorwaarden in te stemmen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de koper ook op andere overeenkomsten tussen ons en hem van toepassing zijn.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan voor het overige slechts bij schriftelijke en door beide partijen getekende verklaringen worden afgeweken.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden. Wij kunnen ons aanbod nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Behoudens de in het voorgaande lid gegeven herroepingsmogelijkheid komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij van de koper een tijdige schriftelijke en volledig met het aanbod overeenstemmende aanvaarding hebben ontvangen. Voorzover de koper ons aanbod aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst met ons en komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig ons aanbod.
 3. Indien wij op verzoek van de koper enige (deel)prestatie verrichten voordat volledige overeenstemming is bereikt over de hoofdverbintenis, zal koper deze prestatie betalen op basis van de alsdan geldende markttarieven.
 4. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting, eventuele andere belasting en heffingen, transportkosten en kosten van verzekering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en andere kosten. Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen (zoals kostprijsverhogende factoren in materialen, lonen en belastingen), voorzover zij plaatsvinden na de datum van aanbieding danwel na het sluiten van de overeenkomst, ook al was deze verhoging redelijkerwijs te voorzien ten tijde van het doen van onze aanbieding danwel het sluiten van de overeenkomst. Wij zullen de koper schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

Artikel 4. Levertijden

 1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.
 2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper.
 3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

Artikel 5. Levering en risico

 1. Levering vindt plaats ex-works, derhalve af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
 2. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
 3. Indien bij transport voor risico van verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
 4. De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard: a. bij levering af magazijn, zodra de zaken aan koper ter beschikking zijn gesteld; b. bij Delivered Duty Unpaid franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
 5. Bij franco levering behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat verkoper zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten en schade geheel voor zijn rekening.
 6. Wij hebben het recht in gedeelten en onder rembours te leveren.
 7. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

Artikel 6. Levering en afroep

 1. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen.
 2. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.
 3. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
 4. Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de koper slechts geschieden met onze uitdrukkelijke goedkeuring. Eventueel voor ons uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen c.q. schade zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7. Hoeveelheid

 1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt.
 2. Een zodanige melding geeft de koper niet het recht tot opschorting of verrekening van enige betaling.

Artikel 8. Hoedanigheid, kwaliteit en reclames

 1. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst van de afgeleverde zaken schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Geringe in handel toelaatbaar geachte afwijkingen in o.a. aantallen en maten, kunnen geen grond voor reclames opleveren. De koper is zich bewust dat de kans op bedoelde afwijkingen groter wordt bij deel- en/of naleveringen.
 2. Indien wij in opdracht van koper bijzondere zaken (doen) vormen/fabriceren, is koper verplicht deze bijzondere zaken af te nemen en voor volledige betaling zorg te doen dragen. Eventuele monsters/proeven van de bijzondere zaken moet de koper per ommegaande keuren, zodra deze door hem ontvangen zijn.
 3. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 4. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster, proef of model wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers van de verkoper. 
 5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voorzover de zaken niet verwerkt zijn.
 6. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.
 7. Indien wij krachtens overeenkomst zaken (doen) produceren op aanwijzingen van en in opdracht van koper garandeert koper ons dat wij geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden maken. De koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden in verband met de inbreuk.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van verkoper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. De aansprakelijkheid van verkoper zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan maximaal het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico.
 3. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, immateriële schade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 4. De koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, tenzij deze schade voortvloeit uit opzettelijk handelen door de verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor ondeugdelijkheid van het product. De fabrikant van de producten zal in een dergelijk geval aanspreekpunt zijn, nu verkoper zelf de producten niet produceert.
 5. De koper verplicht zich in ieder geval het gekochte product als door verkoper aan hem geleverd of waarin onze producten zijn verwerkt te voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing in de taal van het land waar de koper de zaak op de markt zal brengen – tenzij door verkoper een gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd, welke niet mag worden verwijderd – waarin gewaarschuwd wordt voor de risico’s zowel bij gewoon gebruik als bij oneigenlijk gebruik van het betrokken product en/of de verpakking.

Artikel 10. Emballage

 1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakking, pallets e.d.), wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden. In afwijking van het in het voorgaande bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 11. Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen. De zaken blijven voor risico van de koper.
 2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Bij retourzendingen heeft de verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht danwel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
 2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, stakingen en uitsluitingen, natuurrampen, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs onmogelijk is om op normale c.q. tijdige wijze te leveren.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht

 1. Alle door ons aan de koper geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de koper al onze vorderingen uit hoofde van de door ons met de koper gesloten overeenkomsten met betrekking tot de geleverde zaken en diensten, vermeerderd met rente en kosten en alsmede al onze overige vorderingen heeft voldaan.
 2. Wanneer de koper uit de door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ons ter inzage te geven.
 3. Voorzover wij nog andere vorderingen op de koper hebben en wij aan de koper zaken en/of diensten hebben geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de koper tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk wij dit bezitloos pandrecht aanvaarden. De koper zal op ons eerste verzoek een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij zal er voor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van onze rechten, geen pand en/of beperkte rechten rusten.
 4. Indien de koper de zaken doorverkoopt kunnen wij hem verplichten op zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van ons een pandrecht te vestigen.
 5. De koper mag de in dit artikel bedoelde zaken niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei wijze de juridische en/of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van ons beperken. 
 6. Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede het pandrecht, zijn voor rekening van koper.

Artikel 14. Betaling en zekerheidsstelling

 1. De totale prijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de levering is geschied of – indien zulks later is – de vijftiende dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper. Koper is niet bevoegd tot verrekening of tot het toepassen van korting en/of compensatie.
 2. De verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
 3. De koper, die op de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente, vermeld in dit artikel, is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% en loopt vanaf voormelde vervaldag tot aan het tijdstip der algehele voldoening.
 4. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper.
 5. In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat de koper in verzuim komt. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient koper ook deze te vergoeden.
 6. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.
 7. Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen – ongeacht de omschrijving van koper – te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten en vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Garanties

 1. De garantieverplichting van verkoper strekt niet verder tot datgene wat de producent van dat product jegens  verkoper garandeert, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de zaak voor een bepaald voorgenomen gebruik, dit risico ligt bij de wederpartij tenzij dit door verkoper bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.

Artikel 16. Toepasselijk recht/geschillen

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van verkoper.
 3. Als plaats van uitvoering van de overeenkomst geldt de vestigingsplaats van verkoper.
© 2014 O.T.E. / Olfa.nl